Algemene voorwaarden Silvinos

Bij boeking van een event of een bestelling van producten die Silvinos aanbiedt via haar website www.silvinos.nl worden onderstaande algemene voorwaarden geaccepteerd.


Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 – Toepasselijkheid
 • Artikel 4 – Het aanbod
 • Artikel 5 – Cadeaubonnen
 • Artikel 6 – De overeenkomst
 • Artikel 7 – Herroepingsrecht
 • Artikel 8 – De prijs
 • Artikel 9 – Intellectueel eigendom
 • Artikel 10 – Informatieverstrekking
 • Artikel 11- Nakoming overeenkomst
 • Artikel 12 – Levering
 • Artikel 13 – Betaling
 • Artikel 14 – Klachten
 • Artikel 15 – Geschillen
 • Artikel 16 – Aanvullende bepalingen

Artikel 1 – Definitie

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Klant: de wederpartij;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Silvinos en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Silvinos (Silvia Everaard)

Vestigingsadres; Naundorffstraat 7 4817 ET Breda

Telefoonnummer; 0620160793

E-mailadres: info@silvinos.nl

KvK-nummer;84374128

BTW-identificatienummer;  NL003954875B57

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Silvinos en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Silvinos en klant, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Silvinos in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Silvinos voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Silvinos zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

4. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Silvinos is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor klant, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

5. Bij het aangaan van een overeenkomst wordt akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.

6. De algemene (inkoop)voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Tickets voor een wijnproeverij met open inschrijving kunnen online worden aangeschaft op first come, first serve basis.

3. Voor wijnproeverijen of evenementen in opdracht (privé) zal een offerte worden opgesteld.

4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Silvinos gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

5. Silvinos kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6. Indien het aanbod wordt aanvaard ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant.

Artikel 5 – Cadeaubonnen

1. Cadeaubonnen dienen vooraf te worden betaald en zijn tot 2 jaar na uitgiftedatum geldig, tenzij een cadeaubon wordt aangeschaft voor een specifiek evenement op een vooraf overeengekomen datum.

2. Op het moment dat een cadeaubon wordt ingewisseld, gelden de tarieven die op dat moment worden gehanteerd. Het bedrag van de cadeaubon wordt als korting verrekend.

3. Een cadeaubon kan nadrukkelijk niet retour worden genomen en kan evenmin worden ingewisseld voor contanten.

Artikel 6 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Silvinos onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Silvinos is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Silvinos passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Silvinos daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Silvinos kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Silvinos op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Silvinos zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager ter beschikking stellen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

1. Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van producten te ontbinden. Silvinos heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.

2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product, of een laatste deelzending, heeft ontvangen.

4. Indien producten wegens hun aard onder een van de wettelijke uitzonderingen van het herroepingsrecht vallen, zal dit worden aangegeven in de product-omschrijving.

5. Geopende flessen kunnen niet worden geretourneerd.

6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijk gesloten overeenkomsten. Alleen bij hoge uitzondering kan er in het voordeel van de klant worden afgeweken.

7. Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.

8. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in het vorige lid genoemde komt voor rekening van de klant.

9. Silvinos stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.

10. Binnen 14 dagen na de melding, stuurt de klant het product, in originele staat en verpakking, terug. De kosten voor het retour zenden van het product komen voor rekening van klant, tenzij er een verkeerd artikel is verzonden.

11. Silvinos vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt, mits het product in goede staat retour wordt ontvangen. Tenzij Silvinos aanbiedt het product zelf af te halen, mag Silvinos wachten met terugbetalen tot Silvinos het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

12. Silvinos gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

13. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant. Klant dient een verzendbewijs te kunnen tonen aan Silvinos.

14. De volgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Silvinos de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Artikel 8 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of accijnzen.

2. In afwijking van het vorige lid kan Silvinos producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Silvinos geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Silvinos dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Silvinos alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.

2. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. Silvinos is in een dusdanig geval gerechtigd klant te factureren voor de geleden schade.

3. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een event door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Silvinos en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer Silvinos in het bericht wordt getagd. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.

4. Silvinos zal zelf ook sfeerimpressies maken gedurende events. Indien klant hier bezwaar tegen heeft dient dit voorafgaand aan het event kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 10 – Informatieverstrekking

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Silvinos.

2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter
beschikking gestelde gegevens.

3. Klant vrijwaart Silvinos voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst

1. Silvinos voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met haar aankoop beoogde en kan geen garantie of succes geven.

2. Silvinos behoudt te allen tijde het recht om een klant te weigeren zonder opgaaf van reden. In een dergelijk geval wordt het aankoopbedrag gerestitueerd.

3. Het is niet mogelijk een overeenkomst aan te gaan met Silvinos onder de 18 jaar.

4. Silvinos is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de werkzaamheden.

5. Silvinos staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 12 – Levering

1. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Silvinos is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

2. Silvinos levert in Nederland in België, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. Silvinos streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen de verzendtermijn zoals aangegeven op de website te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken of een product niet op voorraad is.

4. Wanneer de bezorging vertraging heeft, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de verzending langer duurt dan 30 kalenderdagen en gezamenlijk geen nieuwe datum overeengekomen kan worden, heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Silvinos zal het bedrag dat de klant heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

Artikel 13 – Betaling

1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien eventuele materialen zijn inbegrepen zal dit worden aangegeven in het aanbod.

2. Met de acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling. Een reservering is pas definitief na het voldoen van het aankoopbedrag.

3. Klant ontvangt na een succesvolle registratie een factuur.

4. Indien er geen vaste prijs is opgenomen, wordt de prijs berekend op basis van uurtarief. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden maakt Silvinos een schatting van het aantal benodigde uren. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijk gemaakte uren worden in rekening gebracht.

5. Bij werkzaamheden op projectbasis worden tarieven gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil en op maat gemaakt voor het project van klant, afhankelijk van de duur van het project en de aard van de werkzaamheden.

6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere termijn is vermeld of de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

7. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

8. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

9. Indien klant in gebreke is in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10. Indien klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant.

11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van Silvinos onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 14 – Klachten

1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Silvinos.

2. Silvinos streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen inhoudelijk op de klacht te reageren en dient in de gelegenheid te worden gesteld een gebrek te herstellen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Silvinos binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15 – Geschillen

1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de klant en Silvinos over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Silvinos te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de klant als de Silvinos worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

4. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Silvinos aan deze keuze gebonden. Wanneer Silvinos dat wil doen, zal de klant binnen vijf weken na een daartoe door Silvinos schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Silvinos de keuze van de klant niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Silvinos gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Silvinos surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

7. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Silvinos is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Silvinos en betrokken derden 12 maanden.

Artikel 16 – Aanvullende bepalingen

Aansprakelijkheid schade

1. Silvinos is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Silvinos is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant tijdens een live event.

3. Indien klant schade veroorzaakt op de door Silvinos gehuurde locatie, is klant zelf gehouden de schade te vergoeden.

4. Silvinos kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor het verloop van contacten na een event.

5. In het geval dat Silvinos een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor het opzettelijk of met grove schuld veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of bij uitblijven van uitkering, het bedrag dat Silvinos in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.

6. Klant vrijwaart Silvinos tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten.

Communicatie en gedrag

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Silvinos zal te allen tijde discreet omgaan met alle verstrekte gegevens conform AVG-wetgeving.

2. Klanten zijn gehouden zich juist en respectvol te gedragen tijdens en na een event tegenover andere deelnemers. Silvinos is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van klanten na een event.

3. Silvinos behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag de diensten van Silvinos belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor het betreffende event onverlet. Indien dit gedrag schade veroorzaakt, zal het schadebedrag worden doorberekend aan klant.

Live proeverijen

1. Silvinos is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de data of locatie van een wijnproeverij. Bij wijzigingen heeft klant het recht te annuleren. Ook heeft klant het recht om zich kosteloos in te schrijven voor uitvoering op een andere datum.

2. Het is voor minderjarigen niet mogelijk om deel te nemen aan een wijnproeverij.

Wijziging en annulering

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Silvinos de mogelijkheid een event te onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Indien mogelijk zal vervanging worden geregeld of zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. Indien er geen passende oplossing wordt gevonden heeft klant het recht de overeenkomst te ontbinden en zal het reeds betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen worden terugbetaald.

2. Silvinos is gerechtigd een event te annuleren indien het minimumaantal deelnemers niet wordt behaald. Silvinos maakt dit tijdig kenbaar aan klant en het reeds betaalde bedrag zal worden teruggestort.

3. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een event gelden de volgende annuleringsvoorwaarden voor besloten/privé evenementen:
– Bij annulering tot 21 kalenderdagen voor de uitvoering is 25% van het bedrag verschuldigd
– Bij annulering binnen 21 dagen is volledige betaling verschuldigd
– Het eventueel kosteloos verzetten van het event kan alleen met goedkeuring van Silvinos

4. Voor open evenementen geldt dat klant tot 14 kalenderdagen voorafgaand aan het evenement kosteloos kan annuleren. Bij annulering binnen 7 kalenderdagen worden de gemaakte kosten niet gerestitueerd. Klant komt in een dergelijk geval wel de mogelijkheid toe het aankoopbewijs door te verkopen, zolang de nieuwe klant aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en het aankoopbewijs niet voor een hogere prijs wordt doorverkocht dan de aanschafprijs.

Overmacht

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.

4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Silvinos gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

5. Wanneer Silvinos niet aan alle verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen doordat zij overheidsmaatregelen naleeft, kan dit niet als wanprestatie worden aangemerkt.

Aansprakelijkheid

1. Silvinos is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt, of de schade is veroorzaakt door dood of letsel van de klant.

2. Deelname aan een wijnproeverij of activiteit is op eigen risico.

3. Silvinos is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

4. Silvinos kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer klant de instructies niet heeft opgevolgd.

5. Silvinos is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens een wijnproeverij of event.

6. Silvinos is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door handelingen van andere deelnemers.

7. Silvinos is niet aansprakelijk voor het niet kunnen aanbieden van de wijnproeverij door situaties van overmacht.